SAVE_20210209kk.jpg
Mrs. Uma U. Sawant

I/C Principal

M.Sc (CS)

kolambekar sir.jpg
Mr. Mahesh M. Kolambekar

Asst. Professor

M.Sc (CS)

Asst. Professor

M.Sc (CS)

SAVE_20210209.jpg
Miss. Aparna D. Mahakal

Asst. Professor

M.Sc (CS)

Miss. Trupti G. Kokare

Asst. Professor

M.Sc (Maths)

dalvi sir.jpg
Miss. Kirtimala D. Madye

Asst. Professor

M.Sc (CS)

Mr. Saiprasad U. Dalvi

Asst. Professor

M.Sc (IT)